எப்படிப்பட்ட இருதயம் வேண்டும்

எப்படிப்பட்ட இருதயம் வேண்டும்

  1. ஞானமுள்ள இருதயம்.  யாத் 35:10
  2. எழுப்புதலுள்ள இருதயம்.  யாத் 35:21, 26
  3. 3.வேலை செய்யும் இருதயம்.  யாத் 35:25, 26
  4. உற்சாகமான இருதயம்.  யாத் 35:29
  5. கொடுக்கும் இருதயம்.  யாத் 35:29, 22, 23
  6. 6.போதிக்கும் இருதயம்.  யாத் 35:34
  7. நிரப்பப்பட்ட இருதயம்.  யாத் 35:35.

 

Leave a Reply