வேதாகம குடும்பம்: XIII. யோபின் குடும்பம்

வேதாகம குடும்பம்: XIII. யோபின் குடும்பம் வேதாகமம் எழுதப்பட்ட காலத்திற்கு முன்பு வாழ்ந்தவன் யோபு. அதாவது மோசேயின் நாட் களுக்கு முன் முற்பிதாக்களின் காலத்தில் வாழ்ந் தவன் (கி.மு.2000க்கு முன்). யோபு எல்லாவிதத் திலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தான். ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் முதலிடம் பெறுகிறது…

Continue Readingவேதாகம குடும்பம்: XIII. யோபின் குடும்பம்

கீழ்படிதலுள்ள வாழ்க்கை

கீழ்படிதலுள்ள வாழ்க்கை உங்கள் கீழ்ப்படிதல் யாவருக்கும் தெரிய வந்திருக்கிறது… (ரோ 16:19) கர்த்தருக்குள் யாருக்கு எதற்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும்? தேவனுக்குக் கீழ்ப்படியவேண்டும் (எபி 12:9; யாக் 4:7) அவரது கற்பனைகளுக்கு... (பிர 12:13)  திருவசனத்திற்கு... (எபே 5:24)  பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு... (யோவா…

Continue Readingகீழ்படிதலுள்ள வாழ்க்கை

கழுகுகளைப்போல எழும்புவார்கள்

கழுகுகளைப்போல எழும்புவார்கள் ஆதார வசனம் : ஏசா:40-31 ..கழுகுகளைப்போல எழும்புவார்கள் இவ்வசனத்தில் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர் புதுபெலனடைந்து எழும்புவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நமது ஆவிக்குரிய பூமிக்குரிய வாழ்வில் தேவனுக்காய் எழும்புவதற்கு கர்த்தரிடத்தில் காத்திருக்க வேண்டும்  யார் எழும்புவார்கள் காத்திருக்கிறவர்கள் எழும்புவார்கள்.  எப்படி எழும்புவார்கள்? …

Continue Readingகழுகுகளைப்போல எழும்புவார்கள்

கர்த்தர் யாரை நினைத்தார் 

கர்த்தர் யாரை நினைத்தார்  1) நோவாவையும், பேழையிலிருந்த சகல மிருகங்களையும் - ஆதி 8:1 2) ஆபிரகாமை - ஆதி 19:29 3) நெகேமியாவை - நெக - 13:14 4) ராகேலை - ஆதி 30:22 5) அன்னாளை -…

Continue Readingகர்த்தர் யாரை நினைத்தார் 

கர்த்தரைக் கவர்ந்தவர்கள்

       கர்த்தரைக் கவர்ந்தவர்கள் 1.சிநேகிதனான ஆபிரகாம் ஏசாயா 41:8(8-14) [8]என் தாசனாகிய இஸ்ரவேலே, நான் தெரிந்துகொண்ட யாக்கோபே, என் சிநேகிதனான ஆபிரகாமின் சந்ததியே, யாக்கோபு 2:23; 2நாளாகமம் 20:7  2.உண்மையான மோசே எண்ணாகமம் 12:7,8 [7]என் தாசனாகிய மோசேயோ அப்படிப்பட்டவன் அல்ல,…

Continue Readingகர்த்தரைக் கவர்ந்தவர்கள்