கர்த்தர் யாரை நினைத்தார் 

கர்த்தர் யாரை நினைத்தார் 

 • 1) நோவாவையும், பேழையிலிருந்த சகல மிருகங்களையும் – ஆதி 8:1
 • 2) ஆபிரகாமை – ஆதி 19:29
 • 3) நெகேமியாவை – நெக – 13:14
 • 4) ராகேலை – ஆதி 30:22
 • 5) அன்னாளை – 1 சாமு 1:19
 • 6) சிம்சோனை – நியாதி 16:28
 • 7) கள்ளனை – லூக் 23:42
 • 8) இஸ்ரவேல் புத்திரரை – யாத் 2:23-25

கர்த்தர் யாரை நினைப்பார் 

 • 1) சிறுமையானவர்களை – சங் 40:17
 • 2) எளிமையானவர்களை – சங் 40:17
 • 3) கீழ்படிகிறவர்களை – ஆதி 8:1
 • 4) ஜெபிக்கிறவர்களை – 1 சாமு 1:11

 

This Post Has One Comment

 1. Raja Singh

  Your work is very useful

Leave a Reply