வேதாகம குடும்பம்: XIV. சகரியா – எலிசபெத்து

வேதாகம குடும்பம்: XIV. சகரியா - எலிசபெத்து புதிய ஏற்பாட்டில் கூறப்பட்டுள்ள முதல் குடும்பம் சகரியா - எலிசபெத்து குடும்பம். லூக்கா இந்த குடும்பத்தைக் குறித்து தெளிவாய் எழுதுகிறார். அவர்கள் இருவரும் கர்த்தரிட்ட சகல கற்பனை களின்படியேயும் நியமங்களின்படியேயும் குற்ற மற்றவர்களாய்…

Continue Readingவேதாகம குடும்பம்: XIV. சகரியா – எலிசபெத்து

தேவன்மேல் நம்பிக்கை

தேவன்மேல் நம்பிக்கை யாக்கோபின் தேவனைத் தன் துணையாகக் கொண்டிருந்து, தன் தேவனாகிய கர்த்தர்மேல் நம்பிக்கையை வைக்கிறவன் பாக்கியவான் (சங் 146:5) கருப்பொருள் : தேவனை நம்புவதினால் வரும் பலன் தலைப்பு : தேவ நம்பிக்கை ஆதார வசனம் : 146:5 துணை…

Continue Readingதேவன்மேல் நம்பிக்கை

தேவ பயம்

தேவ பயம் பரிசுத்தமாகுதலை தேவபயத்தோடே பூரணப்படுத்தக்கடவோம் (2கொரி 7:1) தலைப்பு : தேவ பயத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் கருப்பொருள் : தேவ பயம் ஆதார வசனம் : சங் 128:1-5 துணை வசனம்: சங் 25:14; 33:18; 34:7 1. கைகளின் பிரயாசம்…

Continue Readingதேவ பயம்

தீமைக்கு விலகியிருத்தல்

தீமைக்கு விலகியிருத்தல் பொல்லாங்காய்த் தோன்றுகிற எல்லாவற்றையும் வீட்டு விலகுங்கள். (1தெச 5:22) எதுவெல்லாம் தீமை? தேவனுக்கு விரோதமான துரோகப் பேச்சை பேசுதல் (உபா 13:5) பரிதானம் வாங்குவது (1சாமு 8:3) புரட்டு நாவு தீமையானது (நீதி 17:20)  தேவனை விட்டு விலகுவது…

Continue Readingதீமைக்கு விலகியிருத்தல்

சோதனை

சோதனை நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு, விடுத்திருந்றி ஜெபம்பண்ணுங்கள் (மடு 26:41) சோதனையைப் பற்றி வேதத்தில் சோதித்தபின் பொன்னாக விளங்குவேன் (யோபு 23:10) கர்த்தர் நீதிமானைச் சோதித்தறிகிறார் (சங் 11:5; எரே 20:12)  உன்னை சந்தோஷத்தினால் சோதித்துப்பார்ப்பேன் (பிர 2:1) இருதயங்கள் உள்ளந்திரியங்களை சோதிக்கிறார்…

Continue Readingசோதனை

கொடுக்க வேண்டும் 

கொடுக்க வேண்டும்  யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும்? 1) கேட்கிறவனுக்கு - மத்  5:42 2) தரித்திரனுக்கு - நீதி 28:27 3) வேலைக்காரனுக்கு கூலி - மத் 20:8 4) இராயனுக்குரியதை இராயனுக்கு - மத் 22:21 5) தேவனுக்குரியதை தேவனுக்கு…

Continue Readingகொடுக்க வேண்டும்