கொடுக்க வேண்டும் 

கொடுக்க வேண்டும் 

யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும்?

 • 1) கேட்கிறவனுக்கு – மத்  5:42
 • 2) தரித்திரனுக்கு – நீதி 28:27
 • 3) வேலைக்காரனுக்கு கூலி – மத் 20:8
 • 4) இராயனுக்குரியதை இராயனுக்கு – மத் 22:21
 • 5) தேவனுக்குரியதை தேவனுக்கு – மத் 22:21
 • 6) உபதேசிக்கிறவனுக்கு – கலா 6:6
 • 7) ஏழைகளுக்கு – சங் 112:9
 • 8) கடன் கொடு – லூக் 6:35

எப்படி கொடுக்க வேண்டும் 

 • 1) உற்சாகமாக – 2 கொரி 9:7, யாத் 25:2
 • 2) மனப்பூர்வமாக – யாத் 35:29
 • 3) பரிபூரணமாக – 2 நாளா 31:5
 • 4) உதாரத்துவமாய் – 2 கொரி 8:2
 • 5) மனதில் நியமித்தபடி – 2 கொரி 9:7
 • 6) அந்தரங்கமாய் – மத் 6:1-4

எப்படி கொடுக்க கூடாது  

 • 1) விசனமாக – 2 கொரி 9:7
 • 2) தவறான வழியில் சம்பாதித்து – மத் 27:6
 • 3) அருவருப்பான வழியில் சம்பாதித்து – உபா 33:18

ஏன் கொடுக்க வேண்டும் 

 • 1) கொடுப்பதே பாக்கியம் – அப்போ 20:35
 • 2) ஊழியர்களுக்கு கட்டளை – யாத் 25:2
 • 3) ஜனங்களுக்கு கட்டளை – யாத் 35:5
 • 4) ஜசுவரியமும் கனமும் கர்த்தரால் வருகிறது – எசேக் 45:16

யாரிடம் கொடுக்க வேண்டும் 

 • 1) கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு – 2 நாளா 31:10
 • 2) காணிக்கை பெட்டியில் – லூக் 21:1,2
 • 3) ஆசாரியனிடம் – எபி 7:1-4

எப்பொழுது கொடுக்க வேண்டும் 

 • 1) வறுமையில் – லூக் 21:4
 • 2) முதற்பலனை – யாத் 34:26
 • 3) வாரந்தோறும் – 1 கொரி 16:1-2
 • 4) மாதம் தோறும் – எண் 28:11, 2 நாளா 31:3

வேதத்தில் கொடுத்தவர்கள் 

 • 1) அடையை கொடுத்த விதவை – 1 இராஜ 17:13
 • 2) அப்பத்தை கொடுத்த சிறுவன் – யோ 6:9
 • 3) காணிக்கை கொடுத்த விதவை – லூக் 21:4
 • 4) பொருட்களை கொடுத்த தாவீது – 1 நாளா 29:3
 • 5) மகனை கொடுத்த ஆபிரகாம் – ஆதி 22:8
 • 6) மகளை கொடுத்த யெப்தா – நியாதி 11:31
 • 7) படகை கொடுத்த பேதுரு – லூக் 5:3
 • 8) வீட்டை கொடுத்த சகேயு – லூக் 19:5
 • 9) ஆஸ்தியை கொடுத்த யோவன்னாளும் சூசன்னாளும் –  லூக் 8:3
 • 10) கழுதையை கொடுத்த மனுஷன் – மாற் 11:2-3
 • 11) தோளை கொடுத்த சிமோன் – லூக் 23:26
 • 12) தண்ணீரை கொடுத்த ஸ்திரி – லூக் 7:44

கொடுப்பதால் நமக்கு கிடைக்கும் ஆசிர்வாதம்

 • 1) வானத்தின் பலகனிகளை திறந்து கர்த்தர் நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் – மல்கி 3:10
 • 2) கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் – லூக் 6:38
 • 3) கொடுக்கிறவனிடம் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார் – 2 கொரி 9:7,8,10
 • 4) அவனுடைய நீதி என்றென்றைக்கும் நிற்கும் – 2 கொரி 9:10
 • 5) கொடுக்கிறவனை கர்த்தர் ஆசிர்வதிப்பார் – 2 நாளா 31:10

 

Leave a Reply