நீதியான வாழ்க்கை

நீதியான வாழ்க்கை

நீதியாகிய கனியானது சமாதானத்தை நடப்பிக்கிறவர்களாலே சமாதானத்திலே விதைக்கப்படுகிறது. (யாகி 3:18)

நீதிமான்…

 • நித்திய அஸ்திபாரமுள்ளவன் (நீதி 10:25)
 • மரணத்தின்மேல் நம்பிக்கையுள்ளவன் (நீதி 14:32)
 • பாடி மகிழ்வான் (நீதி 29:6)
 • சிங்கத்தைப்போல தைரியமாயிருப்பான் (நீதி 28:1)
 • நன்மை பலனாய் வரும் (நீதி 13:21)
 • கொம்புகள் உயர்த்தப்படும் (சங் 75:10)
 • நித்திய கீர்த்தியுள்ளவன் (சங் 112:6)
 • கர்த்தரால் நேசிக்கப்படுகிறான் (சங் 146:8)

நீதிமானாய் வாழும்போது கிடைக்கும் ஆசீர்வாதங்கள்…

 • ஜெபத்தைக் கேட்கிறார் (நீதி 15:29)
 • நீதிமானின் ஊக்கமான ஜெபம் மிகவும் பெலனுள்ளது (யாக் 5:16)
 • நீதிமானுக்கு ஒரு கேடும் வராது (நீதி 12:21)
 • நீதிமான் அசைக்கப்படுவதில்லை (நீதி 10:30)
 • நீதிமானின் சிரசின்மேல் ஆசீர்வாதங்கள் தங்கும் (நீதி 10:6)
 • கூடாரங்களில் இரட்சிப்பின் சந்தோஷம் இருக்கும் (சங் 118:15)
 • கர்த்தர் தாங்குவார் (சங் 37:17)
 •  பசியினால் வருந்தவிடார் (நீதி 10:3)

நீதிமானாய் வாழும்போது…

 • சமாதானம் கிடைக்கும் (சங் 37:37)
 •  மகிமை உண்டாகும் (சங் 73:24
 • நம்பிக்கை பிறக்கும் (நீதி 23:18)
 • நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும் (ரோம 6:22)
 • இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் (தானி 12:13)
 • உயிர்த்தெழுதலில் பங்கடைவோம் (1கொரி 15:51)

நீதிமானாய் வாழும்போது கிடைக்கும் பலன்கள்…

 • செழிப்பான வாழ்க்கை (உபா 8:7)
 • கனியுள்ள வாழ்க்கை (உபா 8:8)
 • புஷ்டியான வாழ்க்கை (உபா 8:8)
 • குறைவில்லாத வாழ்க்கை (உபா 8:9)
 • உறுதியுள்ள வாழ்க்கை (உபா 8:9)
 • நல்ல வாழ்க்கை (உபா 8:10)

எப்படி நீதிமானாக்கப்படுகிறோம்? 

 • தேவன் நீதிமானாக்குகிறார் (ரோம 8:33)
 • இயேசுகிறிஸ்துவினால் (அப் 13:38)
 • பரிசுத்த ஆவியானவரால் (1கொரி 6:11)
 • கிருபையினால் (ரோம 3:24)
 • விசுவாசத்தினால் (ரோம 5:1)
 • இயேசுகிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் (ரோம 5:9)
 • தன்னைத் தாழ்த்துகிறதினால் (லூக் 18:13)

ஒருவன் கிறிஸ்து இயேசுவைப் பற்றும் விசுவாசத்தினாலும், தேவ கட்டளைகளைக் கைக்கொள்வதாலும் நீதிமானாக்கப்படுகிறான்

Leave a Reply