பரிசுத்த வாழ்க்கை

பரிசுத்த வாழ்க்கை

பரிசுந்தமில்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பதில்லையே (எபி 12:1)

பரிசுத்தத்தின் அவசியம்

 • பரிசுத்தமே பரமனின் மாதிரி (1பேது 1:15,16)
 • பரிசுத்தமே தேவ சித்தம் (1தெச 4:3)
 • பரிசுத்தமே தேவனின் அழைப்பு (1தெச 4:7) 
 • பரிசுத்தமே தேவனைத் தரிசிக்க வைக்கும் (எபி 12:14)
 • பரிசுத்தமே பயனுள்ள பாத்திரமாக்கும் (2தீமோ 2:21) 
 • பரிசுத்தமே பரலோகம் கூட்டிச் செல்லும் (2பேது 3:11,14)

எவைகளில் பரிசுத்தம் தேவை?

 • நடக்கைகளில் பரிசுத்தம் (1பேது 1:15) 
 • கண்களில் பரிசுத்தம் (மத் 6:22,23; நியா 14:3)
 • வார்த்தைகளில் பரிசுத்தம் (எபே 4:29; யோபு 31:1; ஏசா 6:5)
 • சிந்தையில் பரிசுத்தம் (ரோம 12:1,2)
 • கைகளில் பரிசுத்தம் (சங் 24:4,5)
 • இருதயத்தில் பரிசுத்தம் (யாக் 4:8)
 • செவிகளில் பரிசுத்தம் லூக் 8:18 
 • நாவில் பரிசுத்தம் (ஆதி 27:1)
 • கால்களில் (நீதி 4:26)
 • கைகளில் (சங் 24:3,4)
 • ஆவியில் (2கொரி 7:1)
 • ஆத்துமாவில் (எபே 5:27) 
 • சரீரத்தில் (2கொரி 7:1)

பரிசுத்த வாழ்விற்கு அவசியமானவைகள்

 • இயேசுவின் இரத்தம் (1யோவா 1:7: எபி 13:12)
 • தேவனுடைய வார்த்தை (யோவா 17:17)
 • தேவனுடைய ஆவி (1கொரி 3:16)
 • பரிசுத்தவான்களின் ஐக்கியம் (நீதி 13:20)
 • ஜெப ஜீவியம் (1தீமோ 4:5) 

பரிசுத்தமாய் வாழ செய்ய வேண்டியவைகள்

 • பாவத்தை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் (லூக் 18:13)
 • பாவத்தை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் (சங் 32:5; நீதி 28:13)
 • பாவம் செய்யாதிருக்க தீர்மானம் செய்ய வேண்டும் (லூக் 15:21)
 • தேவன்மேல் விசுவாசம் வைக்கவேண்டும் (லூக் 15:19)

பரிசுத்த வாழ்வின் ஆசீர்வாதங்கள்

 • சத்துருவுக்கு பயமுண்டாகும் (மாற் 1:23 அப் 16:17)
 • ஜெபத்திற்கு பதில் கிடைக்கும் (சங் 66:18)
 • அற்புத அடையாளங்கள் நடக்கும் (யோசு 3:5)
 • தேவன் நம்மைக் கனப்படுத்துவார் (2தீமோ 2:20)
 • பரலோக தரிசனம் கிடைக்கும் (யாத் 19:10)
 • சத்துருவின் மேல் ஜெயம் கிடைக்கும் (யோசு 7:13)
 •  பரத்திலிருந்து உதவி கிடைக்கும் (2இரா 4:9)

பரிசுத்த வாழ்வு என்பது தெய்வீக சட்டங்களுக்கும் சத்தியங்களுக்கும் உட்பட்ட கிரமமான வாழ்வு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *