பெருமை

பெருமை

பெருமையுள்ளவர்களுக்குத் தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார்…(1பேது 5:5)

பெருமை…

 • பிறரை விட மேன்மையாயிருக்க விரும்புவது (லூக் 18:11)
 • பெருமையில் வெளிப்படுவது பொல்லாப்பு (சங் 52:1)
 • பிறரோடு தம்மை ஒப்பிடுவது (லூக் 18:11)
 • தேவனை நமக்கு எதிர்த்து நிற்க செய்கிறது பெருமை (யாக் 4:6)
 • ஆவிக்குரிய பெருமை மிகவும் தந்திரமுள்ளது (லூக் 18:11)
 • பெருமையும் அகங்காரமும் பரிசுத்தத்திற்கு இடையூறு (ஏசா 13:11) 

பெருமை எப்படி வெளிப்படுகிறது?

 • பேச்சில் பெருமை (யாக் 3:5) (நம் குடும்பம், செல்வம், புகழ், திறமை பற்றி பேசும்போது)
 • முகத்தில் பெருமை (1சாமு 16:7) (உயர் பதவிகளில் அமர்ந்ததும்)
 • கண்களில் பெருமை (சங் 73:7)

(சிலருக்கு பதவி உயர்வு வந்துவிட்டால்)

 • செயல்களில் பெருமை (எபே 2:9) (பிறரை மதிக்காமல் பெருமையான செயல்களில் ஈடுபடுதல்)
 • இருதயத்தில் பெருமை (மாற் 7:22,23) (பார்வைக்கு தாழ்மை உள்ளவர்களாயிருத்தல்)
 • ஜெபத்தில் பெருமை (லூக் 18:12)

(நன்றாக ஜெபம்பண்ண தெரிந்திருப்பதால்)

 • அழகில் பெருமை (எசேக் 28:17) (தனக்குத்தானே மெச்சிக்கொள்ளுதல்)
 • ஜாதிப் பெருமை (1கொரி 3:4)

(தான் பிறந்த ஜாதியைக் குறித்து) 

 • சம்பாத்தியத்தில் பெருமை (லூக் 12:17-20)

(தான் சம்பாதித்ததைக் குறித்து பெருமை)

 • தன் திறமையில் பெருமை (தானி 4:30)

(தன் கை வல்லமையைக் குறித்து)

 • தேவன் கொடுத்த கிருபையில் பெருமை (2சாமு 18:9) (அப்சலோம் தன் அழகைக் குறித்து)
 • உயர்வில் பெருமை (எஸ்தர் 3:1,2)

(ஆமான் தன்னை ராஜா உயர்த்தி வைத்ததினிமித்தம்)

பெருமையின் விளைவுகள்…

 • தேவன் துக்கிக்கிறார் (ஏசா 13:17)
 • தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் (1பேது 5:5)
 • பெருமையை ஒழியப்பண்ணுவார் (எசே 7:24)
 • மனிதனைத் தீட்டுப்படுத்தும் (மாற் 7:22,23)
 • தேவன் முறித்துப் போடுவார் (லேவி 26:19)
 • தானே பொல்லாப்பை தேடிக்கொள்கிறான் (2இரா 14:10) 
 • மனிதனை அடங்கச் செய்கிறார் (யோபு 33:17)
 • தேவன் மறு உத்தரவு கொடுக்கிறதில்லை (யோபு 35:12)

நம்மை கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக நிறுத்திப் பார்க்கும்போது இருதயத்தின் பெருமை தானாக அடங்குகிறது

Leave a Reply