கவனமாய் இருங்கள்

கவனமாய் இருங்கள்

உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்குப் பயந்து, இந்த நியாயப் பிரமாண வார்த்தைகளின்படியெல்லாம் செய்யக் கவனமாயிருக்கும்படிக்கும்… (உபா 31:12)

 • கருப்பொருள் : கவனமாயிருக்க வேண்டியவைகள்
 • தலைப்பு : கவனமாயிருங்கள்
 • ஆதார வசனம் : உபா 31:12
 • துணை வசனம் : 1பேது 3:12; தானி 10:11; நீதி 14:15

1. கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி செய்ய (உபா 12:32)

 • நோவா கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி செய்தார் (ஆதி 6:22)
 • மோசே கர்த்தர் காண்பித்த மாதிரியின்டி செய்தார் (எண் 8:4)
 • பேதுரு ஆண்டவரின் வார்த்தையின்படி செய்தார் (லூக் 5:5)

2. ஊழியத்தை நிறைவேற்ற (கொலோ4:17)

 • ஊழியத்தை அசதியாய்ச் செய்யக் கூடாது (எரே 48:1)
 • ஊழியத்தில் இடறல் உண்டாக்கக் கூடாது (2கொரி 6:3)
 •  ஊழியத்தை உண்மைாய் செய்ய வேண்டும் (1தீமோ 1:12)

3.மந்தைகளின்மேல் (நீதி 27:23]

 • மந்தையை ஓநாயிடமிருந்து தப்புவிக்க (அப் 20:29)
 • கொடூர மிருகங்களிடமிருந்து மந்தையைக் காக்க (லூக் 2:8)
 • சிதறிப்போன மந்தையை திருப்பிக்கொண்டுவர (எசே 34:12)

4. நடையின்மேல் (நீதி 14:15)

 • நடைகள் வழுவாதபடிக்கு ஸ்திரப்பட (சங் 17:5)
 •  நடைகள் ஒன்றும் பிசகாதிருக்க (சங் 37:31)
 •  சமனான பாதையை விட்டு நடைகள் விலகாதிருக்க (நீதி 16:17)

5. கர்த்தருடைய நியமங்கள்மேல் (1பேது 2:9)

 • நியமங்கள் யாவையும் கைக்கொள்ள வேண்டும் (யாத் 15:26) 
 • நியமங்களைக் கைக்கொண்டு நடக்க வேண்டும் (1இரா 3:14)
 • நியமங்களை மீறி நடக்கக் கூடாது (சங் 89:31)

6. கர்த்தருடைய சத்தத்தைக் கேட்க (யாத் 15:26) 

 •  ஆபிரகாம் கர்த்தருடைய சத்தத்தைக் கேட்டார் (ஆதி 22:11)
 • பவுல் கர்த்தருடைய சத்தத்தைக்ள கேட்டார் (அப் 26:14)
 • யோவான் கர்த்தருடைய சத்தத்தைக் கேட்டார் (வெளி 1:10)

7.ஞானமுள்ளவர்களாய் நடக்க (எபே 5:15] 

 • கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் (நீதி 1:7)
 • ஞானத்திற்கு செவியைச் சாய்க்க வேண்டும் (நீதி 2:1)
 • ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்துகிறவன் ஞானமுள்ளவன் (நீதி 11:30)

நான் உனக்கு விதிக்கிற யாவையும் செய்யும்படி கவனமயயிரு; நீ அதனோடே ஒன்றும் கூட்டவும் வேண்டாம், அதில் ஒன்றும் குறைக்கவும் வேண்டாம் (உபா 12:32)

பேதையானவன் எந்த வார்த்தையையும் நம்புவான்; விவேகியோ தன் நடையின்மேல் கவனமாயிருக்கிறான் (நீதி 14:15)

 

Leave a Reply