1 மற்றும் 2 நாளாகமங்கள்: ஆய்வு

1 மற்றும் 2 நாளாகமங்கள்: ஆய்வு சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்புவதற்கு ஆயத்தம் வாசிக்க வேண்டிய அதிகாரங்கள்: 1 நாளாகமம் 13, 15, 17, 21-24, 28, 29; 2நாளாகமம் 3, 6, 9, 11, 23, 24, 29, 32, 35, 36.…

Continue Reading1 மற்றும் 2 நாளாகமங்கள்: ஆய்வு

2 இராஜாக்கள் ஆய்வு

2 இராஜாக்கள் ஆய்வு 2 இராஜாக்கள்: ராஜ்யத்தின் கடைசி நாட்கள் வாசிக்க வேண்டிய அதிகாரங்கள்: 2-25. தலைப்பு 1 மற்றும் 2 இராஜாக்கள் என்ற புத்தகங்கள் தொடக்கத்தில் ஒரே புத்தக மாக, 1 இராஜாக்கள் புத்தகத்தின் தொடக்க வார்த்தையைப் பின்பற்றிப் பெயரிடப்பட்டதாக…

Continue Reading2 இராஜாக்கள் ஆய்வு

1 இராஜாக்கள்: ஆய்வு

1 இராஜாக்கள்: ஆய்வு இஸ்ரவேல் சாம்ராஜ்யத்தின் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் வாசிக்க வேண்டிய அதிகாரங்கள்: 1-19, 21, 22. தலைப்பு தொடக்கத்தில் 1 மற்றும் 2 சாமுவேல் புத்தகங்கள் போன்றே 1 மற்றும் 2 இராஜாக்கள் புத்தகங்களும் ஒரே புத்தகமாகவே இருந்தன. 1 மற்றும் 2 சாமுவேல் புத்தகங்கள் "1 இராஜாக்கள்," என்றும் 1 மற்றும் 2 இராஜாக்கள் புத்தகங்கள் “2 இராஜாக்கள்” என்றும் அறியப்பட்டிருந்தன. நாம் தற்போது கொண்டிருக்கின்ற 1 மற்றும் 2 இராஜாக்கள் புத்தகங்கள், எபிரெய மொழியில் 1 இராஜாக்கள் 1:1ல்…

Continue Reading1 இராஜாக்கள்: ஆய்வு

2 சாமுவேல்: ஆய்வு

2 சாமுவேல்: ஆய்வு தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற மனிதர் வாசிக்க வேண்டிய அதிகாரங்கள்: 1-7, 9-20, 23, 24, தலைப்பு 2 சாமுவேல் என்ற இப்புத்தகத்தில் சாமுவேல் காணப்படாத போதி லும், தொடக்கத்தில் 1 மற்றும் 2 சாமுவேல் புத்தகங்கள் ஒரே…

Continue Reading2 சாமுவேல்: ஆய்வு

1 சாமுவேல் ஆய்வு

1 சாமுவேல் ஆய்வு 1 சாமுவேல்: ராஜ்யம் நிலைநாட்டப்படுதல் வாசிக்க வேண்டிய அதிகாரங்கள்: 1-4, 7-13, 15-18, 20, 21, 23-25, 27, 28, 31. தலைப்பு 1 சாமுவேல் என்ற இப்புத்தகம், கடைசி நியாயாதிபதியும், ராஜாக்களை ஏற்படுத்திய மாபெரும் மனிதருமான…

Continue Reading1 சாமுவேல் ஆய்வு

நியாயாதிபதிகள் மற்றும் ரூத் ஆய்வு

நியாயாதிபதிகள் மற்றும் ரூத்: கொந்தளிப்பின் மத்தியில் அன்பு வாசிக்க வேண்டிய அதிகாரங்கள்: நியாயாதிபதிகள் 1-4, 6-16; ரூத் 1-4. தலைப்பு நியாயாதிபதிகள் என்ற தலைப்பு, யோசுவா மரணத்திற்குப் பின்பு தேவனால் (2:16) எழுப்பப்பட்ட இஸ்ரவேல் மக்களின் நடத்துனர்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்குரிய…

Continue Readingநியாயாதிபதிகள் மற்றும் ரூத் ஆய்வு