வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 7. யூத சமுதாயம்

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 7. யூத சமுதாயம் அ. மக்கபேயர்கள் மத்தியாஸ் என்னும் பிரதான ஆசாரியனின் மரபுப் பெயரே 'மெக்க பீஸ்' என்பதாகும். அவன் யூத மக்களிடையே மிகவும் புகழ்வாய்ந் தவனாக விளங்கினான். பின்னர், அவன் வழிவந்தோரும் அவனைப் பின்பற்றிய…

Continue Readingவேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 7. யூத சமுதாயம்

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 6. அரசாங்கம் 

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 6. அரசாங்கம்  படையும் போர்வீரர்களும் நமது தேவன் சேனைகளின் தேவனாக இருக்கிறார் (ஆதி.32:2). அவர் கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதியாகவும் திகழ்கிறார் (யோசுவா 5:14). தேவன்தாமே அதிபதியாக விளங்கி, எகிப்தினின்று விடுதலை பெற்றுவந்த தமது மக்களை வனாந்திரப்…

Continue Readingவேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 6. அரசாங்கம் 

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 5.பண்பாடு 

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 5.பண்பாடு  கல்வி பழங்கால உலகில், உயர்தரமான கல்வி இருந்தது என்பது, தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியிலிருந்து நிரூபணமாகிறது. ஆபிரகாம் காலத்தில், மெசெப்பத்தோமியா நாகரிகத்தில், களிமண்ணால் ஆன எழுத்துப் பட்டைகள் இருந்தன. கணிதம், செயல்முறை வடிவியல், வணிகச் சட்ட ஒழுங்குகள்…

Continue Readingவேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 5.பண்பாடு