ஊர் – அகழ்வாராய்ச்சி 

ஊர் - அகழ்வாராய்ச்சி  வேதத்தில் காணப்படும் ஊர் என்ற பட்டணத்தை நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த வேண்டியதில்லை. காரணம், இஸ்ரவே லரின் வரலாறு இங்கிருந்து தான் துவங்குகிறது. இஸ்ரவேலின் முற்பிதாவாகிய ஆபிரகாம், கானான் வருவதற்கு முன் வாழ்ந்தது இங்குதான். இதுபற்றி நடைபெற்ற அகழ்வாராய்ச்சிக்…

Continue Readingஊர் – அகழ்வாராய்ச்சி