பரிசுத்த வேதாகமம் அறிமுகம் Introduction to The Holy Bible with pdf

   பரிசுத்த வேதாகமம் அறிமுகம் Introduction to The Holy Bible கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான அனைத்து தேவ பிள்ளைகளுக்கும் இயேசு […]