உப்பு, வெளிச்சம், விளக்கு, பட்டணம் (மத்தேயு 5:13-16)

a person walking across a large open field

உப்பு, வெளிச்சம், விளக்கு, பட்டணம் (மத்தேயு 5:13-16) ‘வேலிக்கம்பத்தில் ஒரு ஆமை’  கிறிஸ்துவைப் போன்ற குணாதிசயத்தை விவரிப்பதற்கு இயேசு வானவர் நான்கு உருவகங்களைப் பயன்படுத்துகிறார். அவருடைய பாக்கியவசனங்களைப் பின்பற்றும் ஒருவர் […]

இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை

shallow focus photography of hand and people

இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை முக்கிய வசனங்கள் எசேக்கியேல் அதிகாரங்கள் 37-47 இஸ்ரேலின் சீரமைப்பு, படையெடுப்பு மற்றும் புதிய தேவாலயம். தானியேல் அதிகாரங்கள் 7-12 எதிர்காலம் பற்றிய தானியேலின் தரிசனங்கள்.’ […]

தீமைக்கு எதிர்த்து நிற்பது – நாம் செய்ய வேண்டியது எவ்வளவு?

person in black mask holding purple and pink smoke

தீமைக்கு எதிர்த்து நிற்பது – நாம் செய்ய வேண்டியது எவ்வளவு? முக்கிய வசனங்கள் யாத்திராகமம் 20:13 கொலை செய்யாதிருப்பாயாக. யாத்திராகமம் 21:12-17; 22:18-20 சில குறிப்பிட்ட பாவங்களுக்கு மரண தண்டனை […]

சரீர சுகமும் விடுதலையும்

சரீர சுகமும் விடுதலையும்

சரீர சுகமும் விடுதலையும் முக்கிய வசனங்கள் மத்தேயு 8:16-17 இயேசுவின் ஊழியத்தில் சுகமளித்தலும் விடுவித்தலும். மத்தேயு 12:43-45 அசுத்த ஆவிகளைப் பற்றிய போதனை. மாற்கு 5:1-17 இயேசு அசுத்த ஆவி […]

கிறிஸ்தவத் திருமணம்

கிறிஸ்தவத் திருமணம்

கிறிஸ்தவத் திருமணம் முக்கிய வசனங்கள் ஆதியாகமம் 1:26-28; 2:23-24 வீழ்ச்சிக்கு முன் ஆணும் பெண்ணும். உன்னதப் பாட்டு  அதிகாரங்கள் 1-8 இலட்சிய மண வாழ்வில் காதல்.  மத்தேயு 5:31-32; 19:3-9 […]

சிறு பிள்ளைகளும் தேவனுடைய இராஜ்யமும்

chid1

சிறு பிள்ளைகளும் தேவனுடைய இராஜ்யமும் முக்கிய வசனங்கள் ஆதியாகமம் 17:10-14  உங்களில் ஆண்பிள்ளைகள் எல்லாம் எட்டாம் நாளிலே  சங்கீதம் 22:9-10  … என் தாயின் முலைப் பாலை நான் உண்கையில் […]