உப்பு, வெளிச்சம், விளக்கு, பட்டணம் (மத்தேயு 5:13-16)

உப்பு, வெளிச்சம், விளக்கு, பட்டணம் (மத்தேயு 5:13-16) 'வேலிக்கம்பத்தில் ஒரு ஆமை'  கிறிஸ்துவைப் போன்ற குணாதிசயத்தை விவரிப்பதற்கு இயேசு வானவர் நான்கு உருவகங்களைப் பயன்படுத்துகிறார். அவருடைய பாக்கியவசனங்களைப் பின்பற்றும் ஒருவர் உலகப்பிரகாரமான சுலாச்சாரத்தில் தாக்கம் விளைவிக்கும்போது என்ன நடக்கிறது என்பதை அவை…

Continue Readingஉப்பு, வெளிச்சம், விளக்கு, பட்டணம் (மத்தேயு 5:13-16)

இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை

இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை முக்கிய வசனங்கள் எசேக்கியேல் அதிகாரங்கள் 37-47 இஸ்ரேலின் சீரமைப்பு, படையெடுப்பு மற்றும் புதிய தேவாலயம். தானியேல் அதிகாரங்கள் 7-12 எதிர்காலம் பற்றிய தானியேலின் தரிசனங்கள்.' மத்தேயு அதிகாரம் 24 கடைசி காலத்தின் அடையாளங்கள். மாற்கு அதிகாரம்…

Continue Readingஇயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை

தீமைக்கு எதிர்த்து நிற்பது – நாம் செய்ய வேண்டியது எவ்வளவு?

தீமைக்கு எதிர்த்து நிற்பது - நாம் செய்ய வேண்டியது எவ்வளவு? முக்கிய வசனங்கள் யாத்திராகமம் 20:13 கொலை செய்யாதிருப்பாயாக. யாத்திராகமம் 21:12-17; 22:18-20 சில குறிப்பிட்ட பாவங்களுக்கு மரண தண்டனை வழங்கப் படுதல். யோசுவா 8:1-8 யுத்தத்தினால் அழிப்பதற்கு தேவன் அதிகாரம்…

Continue Readingதீமைக்கு எதிர்த்து நிற்பது – நாம் செய்ய வேண்டியது எவ்வளவு?
Read more about the article சரீர சுகமும் விடுதலையும்
Jesus holding male hand to bless and heal Christian, religious miracle, closeup

சரீர சுகமும் விடுதலையும்

சரீர சுகமும் விடுதலையும் முக்கிய வசனங்கள் மத்தேயு 8:16-17 இயேசுவின் ஊழியத்தில் சுகமளித்தலும் விடுவித்தலும். மத்தேயு 12:43-45 அசுத்த ஆவிகளைப் பற்றிய போதனை. மாற்கு 5:1-17 இயேசு அசுத்த ஆவி பிடித்த மனிதனை விடுவிக்கிறார்.  மாற்கு 9:14-29 இயேசு வலிப்பு நோயுள்ள…

Continue Readingசரீர சுகமும் விடுதலையும்

கிறிஸ்தவத் திருமணம்

கிறிஸ்தவத் திருமணம் முக்கிய வசனங்கள் ஆதியாகமம் 1:26-28; 2:23-24 வீழ்ச்சிக்கு முன் ஆணும் பெண்ணும். உன்னதப் பாட்டு  அதிகாரங்கள் 1-8 இலட்சிய மண வாழ்வில் காதல்.  மத்தேயு 5:31-32; 19:3-9 திருமணம், மணமுறிவு பற்றி இயேசுவின் போதனை. 1 கொரிந்தியர் 7:1-17…

Continue Readingகிறிஸ்தவத் திருமணம்

சிறு பிள்ளைகளும் தேவனுடைய இராஜ்யமும்

சிறு பிள்ளைகளும் தேவனுடைய இராஜ்யமும் முக்கிய வசனங்கள் ஆதியாகமம் 17:10-14  உங்களில் ஆண்பிள்ளைகள் எல்லாம் எட்டாம் நாளிலே  சங்கீதம் 22:9-10  ... என் தாயின் முலைப் பாலை நான் உண்கையில் என்னை உம்முடைய பேரில் நம்பிக்கையாய் இருக்கப் பண்ணினீர். சங்கீதம் 51:5 …

Continue Readingசிறு பிள்ளைகளும் தேவனுடைய இராஜ்யமும்