தேவபிள்ளைகள் இலஞ்சம் ‘பரிதானத்தை வாங்கக்கூடாது ஏன்?

  தேவபிள்ளைகள் இலஞ்சத்தை 'பரிதானத்தை ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடாது- ஏன்?   பணமாகவோ. பொருளாகவோ பரிதானம் (இலஞ்சம்) வாங்கும் பழக்கம் இன்றைய சமுதாயத்தில் மட்டு மீதிய நிலையில் பரவியிருக்கிறது. உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்க வேண்டிய தேவபிள்ளைகள் இப்படிப்பட்ட பழக்கவழக்கங் களுக்கு முற்றிலும் நீங்கலாயிருந்து, இரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்குச்…

Continue Readingதேவபிள்ளைகள் இலஞ்சம் ‘பரிதானத்தை வாங்கக்கூடாது ஏன்?

சங்கீதம் 121:7 – இல் கூறப்பட்டிருக்கும் வாக்குத்தத்தம் உண்மையானதாயிருக்குமாயின், தேவன் தம் பிள்ளைகளுக்கு விபத்துகள் நேரிட அனுமதிப்பது ஏன்?

  சங்கீதம் 121:7 - இல் கூறப்பட்டிருக்கும் வாக்குத்தத்தம் உண்மையானதாயிருக்குமாயின், தேவன் தம் பிள்ளைகளுக்கு விபத்துகள் நேரிட அனுமதிப்பது ஏன்?   ஆம், தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் நிச்சயமாகவே உண்மை யானதுதான். "கர்த்தர் உன்னை எல்லாத் தீங்குக்கும் விலக்கிக் காப்பார்; அவர் உன்…

Continue Readingசங்கீதம் 121:7 – இல் கூறப்பட்டிருக்கும் வாக்குத்தத்தம் உண்மையானதாயிருக்குமாயின், தேவன் தம் பிள்ளைகளுக்கு விபத்துகள் நேரிட அனுமதிப்பது ஏன்?