ஆராதனை

ஆராதனை நாம் பயத்தோடும் பக்தியோடும் ஆராதனை செய்யும்படி கிருபையைப் பற்றிக்கொள்ளக்கடவோம் (எபி 12:28) கருப்பொருள் : வேதத்தில் ஆராதனை தலைப்பு : ஆராதனை ஆதார வசனம் : எபி 12:28 துணை வசனம்: உபா 6:16; நியா 1:16; 1சாமு 7:3…

Continue Readingஆராதனை

திருச்சபை ஆட்சிமுறை

திருச்சபை ஆட்சிமுறை முக்கிய வசனங்கள் அப்போஸ்தலர் 6:1-6 அப்போஸ்தலர்கள் மற்றும் முதலாவது உதவிக்காரர்கள் 1 கொரிந்தியர் 12:28 சபையில் ஊழியங்கள் : தேவனானவர் சபையிலே முதலாவது அப்போஸ்தலரையும், இரண்டாவது தீர்க்கதரிசிகளையும், மூன்றாவது போதகர்களையும், பின்பு . ஊழியங்களையும், ஆளுகைகளையும் ஏற்படுத்தினார். எபேசியர்…

Continue Readingதிருச்சபை ஆட்சிமுறை

திருச்சபையில் பெண்கள்

திருச்சபையில் பெண்கள் முக்கிய வசனங்கள் நியாயாதிபதிகள் 4:4 தெபோராள், தீர்க்கதரிசியானவள், இஸ்ரவேலில் தலைமையானவள், நியாயாதிபதி. அப்போஸ்தலர் 1:14; 2:1-4; 16-18; 21:8-9 பரிசுத்த ஆவியானவரும் தீர்க்கதரிசன வரமும் பெண்களுக்கும் உண்டு. ரோமர் 16:1,7 பெபேயாள், உதவிக்காரி? யூனியா, அப்போஸ்தலப் பெண்? 1கொரிந்தியர்…

Continue Readingதிருச்சபையில் பெண்கள்

கர்த்தருடைய பந்தி

கர்த்தருடைய பந்தி கர்த்தருடைய பந்தி என்றால் என்ன? கர்த்தருடைய பந்தி அல்லது திருவிருந்து முதல்முதலாக நமது ஆண்டவர் மரணமடைவதற்கு முந்திய நாள் ஆசரிக்கப் பட்டது. அது பஸ்கா பண்டிகையின் பஸ்கா விருந்து, அது இயேசுவின் வாழ்க்கையின் கடைசி வாரத்தில் இடம் பெற்றது.…

Continue Readingகர்த்தருடைய பந்தி

தண்ணீர் ஞானஸ்நானம்

தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் முக்கிய வசனங்கள்  மத்தேயு 28:19-20 சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி, பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து உபதேசம் பண்ணுங்கள் ..  மாற்கு 16:16 விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் இரட்சிக்கப் படுவான். யோவான் 3:5…

Continue Readingதண்ணீர் ஞானஸ்நானம்

பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஞானஸ்நானம்

பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஞானஸ்நானம் முக்கிய வசனங்கள் மாற்கு 1:8 . . . அவரோ பரிசுத்த ஆவியினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார்.  லூக்கா 24:49 ...நீங்களோ உன்னதத்திலிருந்து வரும் பெலனால் தரிப்பிக்கப் படும் வரைக்கும் எருசலேம் நகரத்தில் இருங்கள் ... யோவான்…

Continue Readingபரிசுத்த ஆவியானவரின் ஞானஸ்நானம்