பரிசுத்த ஆவியானவர்

பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் - அவர் யார்? பரிசுத்த ஆவியானவர் என்பவர் தேவனே தாம். திரித்துவ தேவனில் அவரும் ஒருவர். தேவன் என்பவர் ஒருவரே. ஆனால் எப்பொழுதுமே மூன்று விதங்களில் அல்லது வடிவங்களில் காணப்படுகிறார், அந்த மூன்றுமே முழுமையான தேவனின்…

Continue Readingபரிசுத்த ஆவியானவர்

இரட்சிப்பின் வழி

இரட்சிப்பின் வழி மனிதனின் நிலைமை மனிதர்கள் அனைவரும் சுபாவத்தின் படி பாவிகளே (ரோமர் 3:10-12). முதல் மனுஷனும் முதல் மனுஷியும் பாவம் செய்தனர் (ஆதியாகமம் 3:1-6), அன்றிலிருந்து ஒவ்வொரு மனுஷனும், மனுஷியும், குழந்தையும் பாவம் செய்து வருகின்றனர் (ரோமர் 3:23). அதன்…

Continue Readingஇரட்சிப்பின் வழி

இயேசு கிறிஸ்து

இயேசு கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்து - அவர் யார்? இயேசுவுக்கு அநேகப் பெயர்களும் பட்டப் பெயர்களும் உண்டு. “இயேசு” என்றால் “இரட்சிப்பவர்” என்று பொருள். பொதுவாக “கிறிஸ்து" என்ற பெயரையும் சேர்த்தே வழங்குகிறோம். “கிறிஸ்து” என்பது ஒரு கிரேக்கச் சொல், "மேசியா”…

Continue Readingஇயேசு கிறிஸ்து

இரட்சிப்பு – தேவனின் தெரிந்தெடுப்பா, மனிதனின் தெரிந்தெடுப்பா?

இரட்சிப்பு – தேவனின் தெரிந்தெடுப்பா, மனிதனின் தெரிந்தெடுப்பா? முக்கிய வசனங்கள்  யோசுவா 24:15 ... யாரைச் சேவிப்பீர்கள் என்று இன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மத்தேயு 23:37 ... நான் (கிறிஸ்து) மனதாயிருந்தேன் ... உங்களுக்கோ மனதில்லாமல் போயிற்று. யோவான் 7:17 .…

Continue Readingஇரட்சிப்பு – தேவனின் தெரிந்தெடுப்பா, மனிதனின் தெரிந்தெடுப்பா?

நாம் நமது இரட்சிப்பை இழந்து போக முடியுமா?

நாம் நமது இரட்சிப்பை இழந்து போக முடியுமா? முக்கிய வசனங்கள் யோவான் 6:39 அவர் எனக்குத் தந்தவைகளில் ஒன்றையும் நான் இழந்து போகாமல்... சித்தமாய் இருக்கிறது. யோவான் 10:28 ... ஒருவனும் அவைகளை என் கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்வதுமில்லை. ரோமர் 8:38-39…

Continue Readingநாம் நமது இரட்சிப்பை இழந்து போக முடியுமா?

உயிர்த்தெழுதல்  குறித்த பிரசங்க குறிப்புகள்

ஈஸ்டர் (இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல் ) குறித்த பிரசங்க குறிப்புகள் உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவின் 7வார்த்தைகள் 1) அழவேண்டாம். (யோவான் 20:15) 2) உங்களுக்கு சமாதானம். (யோவான் 20:19). 3)மன்னியுங்கள். (யோவான் 20:23). 4) காணாமல் விசுவாசிக்கிறவன் பாக்கியவான். (யோவான் 20:29). 5) என்னை நேசிக்கிறயா?. (யோவான் 21:15,16,17). 6) புறப்பட்டு போங்கள். (யோவான் 20:21). 7) காத்திருந்து அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் (அப்போஸ்தலர் 1:4,5,8). இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல் அளிக்கும் ஆசீர்வாதங்கள் எபே 2:1-7; கொலோ 3:1-3 1. நமக்கு புது வாழ்வை அளிக்கிறது (2 தீமோ 1:9-10) 2. நமக்கு மறுபிறப்பை அளிக்கிறது (1 பேதுரு 1:3-4) 3.நமக்கு ஒரு புதிய துவக்கத்தை அளிக்கிறது (2 கொரி 5:17) 4. நமக்கு கீழ் காணும் எல்லாவற்றையும் அழிக்கிறது அ. சாத்தானின் மீது வெற்றி (1 யோவான் 4:4; 5:4-5; கொலோ 2:13-15) ஆ.சாத்தானுக்கு மேல் அதிகாரம் (1 பேதுரு 3:22; லூக்கா 10:17-19) இ. சாத்தானுக்கு மேல் வல்லமை (எபே 1:19-23; மாற் 16:15-18; அப் 1:8; 4:33) 5.தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நம்மை தேவனுடைய குமாரர்கலாகவும் சுதந்திரவாலிகலாகவும் இருக்கும் பாக்கியம் அளிக்கிறது. (ரோமர் 8:15-17) உயிர்த்தெழந்த இயேசு சொன்ன ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் 1) பயப்படதிருங்கள் - மத் 28:10 2) உங்களுக்கு சமாதானம் - லூக் 24:36…

Continue Readingஉயிர்த்தெழுதல்  குறித்த பிரசங்க குறிப்புகள்