எசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 4

எசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 4 131-16 நாடக நடிகர்கள் எரேமியா எசேக்கியேல் ஆகிய தீர்க்கதரிசிகள் வாழ்ந்த காலகட்டம் பொய் தீர்க்கதரிசிகள் மலிந்த காலமாகும். பொய்யர்கள் கூட்டணியாக சேர்ந்து நின்று ஒருவன் கூறிய பொய்யை இன்னொருவன் சாந்து பூசி மெருகு ஏற்றியச்…

Continue Readingஎசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 4

எசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 3

எசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 3 10:1-22 கேருபீன்கள் கேருபீன்களைப் பற்றிய தெளிவான குறிப்புகளை எசே 1: 5 - 14, 10 : 20, வெளி 4 6 - 9 ஆகிய பகுதிகளில் காண்கிறோம். 1 இவை தேவனோடு…

Continue Readingஎசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 3

எசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 2

எசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 2 4:4-8 எசேக்கியேல் குறிப்பிடும் நாட்கள் எசேக்கியேல் இஸ்ரவேலின் அக்கிரம வருடங்களை நினைவூட்டும்படி 390 நாட்களும், யூதாவின் அக்கிரம வருடங்களை தினை வூட்டும்படி 40 நாட்களும் முறையே இடது, வலது பக்கங்களில் திரும்பிப் படுத்திருந்தார் என…

Continue Readingஎசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 2

எசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 1

எசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 1 1:1-2 சிறையிருந்த யோயாக்கீன் யோயாக்கீன், யோயாக்கீம் அரசரின் மகனாவார். தேவனுக்குக் கீழ்ப்படியாமலும் தேல வார்த்தையை எரித்தும் தண்டனை யைப் பெற்றுக்கொண்ட தந்தை யோயாக்கீம் (எரே 36 301 சிறைப்பட்ட போது இவர் 3 மாதங்கள்…

Continue Readingஎசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 1

எசேக்கியேல் அறிமுகம்

எசேக்கியேல் அறிமுகம் ஆசிரியா : எசேக்கியேல் காலம் : சுமார் கி.மு. 542 - 520 ( 535 - 571) உயிரடையும எலும்புகள் வானத்திலிருந்து கேள்வி, 'மனுபுத்திரனே இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா?" உலர்ந்த நம்பிக்கைகளின் முன் பதிலுரைக்கத் தயங்கிய அந்த…

Continue Readingஎசேக்கியேல் அறிமுகம்