தேவன் மனம் மாறுகிறவரா? எண்ணாகமம் 22:20,22 விளக்கம் என்ன?

  தேவன் மனம் மாறுகிறவரா? எண்ணாகமம் 22:20,22 விளக்கம் என்ன? எண்ணாகமம் 22:20 இரவிலே தேவன் பிலேயாமிடத்தில் வந்து: அந்த மனிதர் உன்னைக் கூப்பிட வந்திருந்தால்(, நீ எழுந்து அவர்களோடே கூடப்போ), ஆனாலும், நான் உனக்குச் சொல்லும் வார்த்தையின்படிமாத்திரம் நீ செய்யவேண்டும்…

Continue Readingதேவன் மனம் மாறுகிறவரா? எண்ணாகமம் 22:20,22 விளக்கம் என்ன?