சங்கீதம் அறிமுகம் 2 pdf

பொருளடக்கம் புத்தகத்தின் பெயர்:- எண் அமைப்பு:- சங்கீத புத்தகத்தில் இல்லாத சில சங்கீதங்கள்:- சங்கீத புத்தகத்தின் பகுதிகள்:- I). இருவகையாக பிரிக்கும் முறை:- II). முப்பகுதி பிரிவு முறை:- A). தேவனுடைய பெயர்களை அடிப்படையாக கொண்ட மூன்று பிரிவுகள்:- 1). யாவே…

Continue Readingசங்கீதம் அறிமுகம் 2 pdf

சங்கீதம் 43 விளக்கம் (Psalms 43 Defenition)

சங்கீதம் 43 - பதினொன்றாவது நெருக்கத்தின் ஜெபம் பொருளடக்கம் 1. நெருக்கத்தி-ருந்து தப்புவிக்க வேண்டுமென்று எட்டுவிதமான விண்ணப்பம் - (43:1-3) 2. அப்பொழுது - தேவனிடம் கூறும் மூன்றுபொருத்தனைகள் - (43:4) 3. ஆத்துமாவிற்கு நான்குவிதமான விண்ணப்பம் - (43:5) நாற்பத்து…

Continue Readingசங்கீதம் 43 விளக்கம் (Psalms 43 Defenition)

சங்கீதம் 42 விளக்கம்

சங்கீதம் 42 விளக்கம் சங்கீதம் 42 (கோராகின் புத்திரரிலுள்ள இராகத் தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட மஸ்கீல் என்னும் தாவீதின் சங்கீதம்.) நான்காவது போதக சங்கீதம் - நெருக்கப்படும்போது தேவன் செய்யும் உதவிபற்றிய போதகம் பொருளடக்கம் 1. ஆத்துமாவின் இரண்டுவிதமான தாகம் - (42:1-2)…

Continue Readingசங்கீதம் 42 விளக்கம்

41ஆம் சங்கீதம் விளக்கம்

    41ஆம் சங்கீதம் விளக்கம் Table Of Contents   (இராகத்தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட தாவீதின் சங்கீதம்.)  மேசியாவைப் பற்றிய எட்டாவது சங்கீதம்    பொருளடக்கம்         1. இரக்ககுணத்தோடு உதவிபுரிபவனுக்கு ஏழு ஆசீர்வாதங்கள் - (41:1-3)       …

Continue Reading41ஆம் சங்கீதம் விளக்கம்

40ஆம் சங்கீதம் விளக்கம் Psalms 40

  40ஆம் சங்கீதம் விளக்கம் Table Of Contents   (இராகத்தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட தாவீதின் சங்கீதம்.)   மேசியாவைப்பற்றிய ஏழாவது சங்கீதம்    பொருளடக்கம்       1. கர்த்தருக்காகக் காத்திருப்பதில் ஏழு ஆசீர்வாதங்கள் - (40:1-3)        2.…

Continue Reading40ஆம் சங்கீதம் விளக்கம் Psalms 40