விசுவாசம்

விசுவாசம்   விசுவாசம் என்பது எப்போதுமே இயேசுவின் சீடன் ஒருவனுக்கு அடையாளமாக விளங்குகிறது. துவக்ககால சீடர்கள் விசுவாசிகள் என்று அறியப்பட் டார்கள். ...விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும்" (மாற்கு 9:23) என்றார் இயேசு. விசுவாசம் என்பது தேவனை முற்றிலும் சார்ந்திருப்பதாகும். ஆதாம் பாவம்…

Continue Readingவிசுவாசம்

தேவ சத்தம் கேட்பதற்கான தடைகள் pdf

பொருளடக்கம் 1. தேவனுக்கு முன்பாக உத்தம இருதயத்தோடு இராதிருத்தல் a. உலகப்பிரகாரமான விருப்பங்கள்.  b. அசுத்தமான உள்நோக்கங்கள்.  c.தவறான நோக்கங்கள்.  2.இருதயத்தின் கடினம் a. மன்னிக்காமல் இருப்பது தேவனுடைய குரலைத் தடை பண்ணுகிறது.  b. மன்னிப்பு தேவனுடைய குரலை மீண்டும் கொண்டு…

Continue Readingதேவ சத்தம் கேட்பதற்கான தடைகள் pdf

தேவன் தெரிந்து கொள்ளும் மனிதர்கள் pdf

பொருளடக்கம் தேவன் தெரிந்து கொள்ளும் மனிதர்கள் 1.பவுல் யாருக்கு ஊழியம் செய்யும்படி தேவன் பவுலை அனுப்பினார்? 2.பேதுருஇந்தப் பணிக்கென பேதுருவைத் தகுதியுள்ளவராக்கியது எது?

Continue Readingதேவன் தெரிந்து கொள்ளும் மனிதர்கள் pdf

மோசேக்குக் கொடுக்கப் பட்ட ஐந்து கொள்கைகள் pdf

பொருளடக்கம் 1.மோசேக்குக் கொடுக்கப் பட்ட ஐந்து கொள்கைகள் 1.1.1.உதவி செய்யத்தக்க வகையில் மற்றவர்களைப் பயிற்றுவித்தல் 1.1.1.ஒவ்வொருவரும் மற்ற ஒருவருக்குப் போதித்தல். 1.1.2.b. நிலைத்திருக்கும் கனி. 1.1.3.c. தலைவர்களைக் கண்டெடுங்கள். 1.2.2. அவர்களுக்கு வேதாகமத்தைப் போதியுங்கள் 1.2.1.a. கற்பதில் சாதனை படைப் பது…

Continue Readingமோசேக்குக் கொடுக்கப் பட்ட ஐந்து கொள்கைகள் pdf

ஜெபம் PDF

பொருளடக்கம் A.மறைவான இடம் B. ஜெபத்தைக் குறித்த ஐந்து கட்டளைகள் 1. எப்போதும் விழித்திருந்து ஜெபிக்க வேண்டும் 2.சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு ஜெபம் பண்ணுங்கள் 3.ஊழியர்களுக்காக ஜெபியுங்கள் 4. அதிகாரத்திலுள்ளவர்களுக்காக ஜெபம் செய்யுங்கள் 5.உங்கள் விரோதிகளுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள் C. எப்போது ஜெபிப்பது? D.…

Continue Readingஜெபம் PDF

மனிதனும் சாத்தானும்!

மனிதனும் சாத்தானும்! பொருளடக்கம் 1.A.மனிதன் தேவ சாயலில் படைக்கப்பட்டவன் ஆளுகை செய்யும்படி 2.B.லூசிபர் 3.C.சோதனை 4.D. இதன் விளைவு 5.E.புதுப்பிப்பதற்கான ஆண்ட வரின் மாபெரும் திட்டம்

Continue Readingமனிதனும் சாத்தானும்!