கவனமாய் இருங்கள்

கவனமாய் இருங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்குப் பயந்து, இந்த நியாயப் பிரமாண வார்த்தைகளின்படியெல்லாம் செய்யக் கவனமாயிருக்கும்படிக்கும்... (உபா 31:12) கருப்பொருள் : கவனமாயிருக்க வேண்டியவைகள் தலைப்பு : கவனமாயிருங்கள் ஆதார வசனம் : உபா 31:12 துணை வசனம் : 1பேது…

Continue Readingகவனமாய் இருங்கள்

எச்சரிக்கையாய் இருங்கள்

எச்சரிக்கையாய் இருங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரில் அன்பு கூரும்படி, உங்கள் ஆத்துமாக்களைக் குறித்து மிகவும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் (யோசு 23:11) கருப்பொருள் : எதைக் குறித்து எச்சரிக்கை தேவை? தலைப்பு : எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஆதார வசனம் : யோசு 23:11 துணை வசனம்…

Continue Readingஎச்சரிக்கையாய் இருங்கள்

உபவாசத்தின் அவசியம்

உபவாசத்தின் அவசியம்  அப்படியே நாங்கள் உபவாசம்பண்ணி. எங்கள் தேவனிடத்திலே அதைத் தேடினோம்; எங்கள் விண்ணப்பத்தைக் கேட்டருளினார் (எஸ்றா 8:23) கருப்பொருள் : எதற்காக உபவாசிக்க வேண்டும்? தலைப்பு : உபவாசத்தின் அவசியம் ஆதார வசனம் : எஸ்றா 8:23 துணை வசனம்:…

Continue Readingஉபவாசத்தின் அவசியம்

உத்தம வாழ்க்கை

உத்தம வாழ்க்கை உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களுக்கு நன்மையை வழங்காதிரார் (சங் 84:11)   கருப்பொருள் : உத்தமமாய் வாழ்ந்தவர்கள் தலைப்பு : உத்தம வாழ்க்கை ஆதார வசனம் : சங் 84:11 துணை வசனம் : நீதி 2:7; ஆதி 17:1; உபா…

Continue Readingஉத்தம வாழ்க்கை

ஆராதனை

ஆராதனை நாம் பயத்தோடும் பக்தியோடும் ஆராதனை செய்யும்படி கிருபையைப் பற்றிக்கொள்ளக்கடவோம் (எபி 12:28) கருப்பொருள் : வேதத்தில் ஆராதனை தலைப்பு : ஆராதனை ஆதார வசனம் : எபி 12:28 துணை வசனம்: உபா 6:16; நியா 1:16; 1சாமு 7:3…

Continue Readingஆராதனை

அலங்கரிப்பு

அலங்கரிப்பு கர்த்தாவே, பரிசுத்தமானது நித்தியநாளாக உமது சூலயத்தின் அலங்காரமாயிருக்கிறது (சங் 93:5) கருப்பொருள் : வேதம் கூறும் அலங்கரிப்பு தலைப்பு : அலங்கரிப்பு ஆதார வசனம் : சங் 93:5 துணை வசனம்: தீத் 2:9; 1தீமோ 2:10; 1கொரி 12:24…

Continue Readingஅலங்கரிப்பு