வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள்

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 7. யூத சமுதாயம்

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 7. யூத சமுதாயம் அ. மக்கபேயர்கள் மத்தியாஸ் என்னும் பிரதான ஆசாரியனின் மரபுப் பெயரே ‘மெக்க பீஸ்’ என்பதாகும். அவன் யூத மக்களிடையே மிகவும் புகழ்வாய்ந் தவனாக விளங்கினான். பின்னர், அவன் வழிவந்தோரும் அவனைப் பின்பற்றிய கூட்டத்தாரும் அப்பெயரினைப் பெற்றனர். பாலஸ்தீன நாட்டை மகா அலெக்ஸாண்டனர் வெற்றி கொண்டான். அம்மாமன்ன னின் மரணத்திற்குப் பின்னர் அவனுடைய படைத் தளபதிகள் பாலஸ் தீனத்தை ஆண்டு வந்தனர். சீரிய அரசனாகிய ஆண்டியோகஸ் எபி பெனஸ் […]

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 7. யூத சமுதாயம் Read More »

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 6. அரசாங்கம் 

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 6. அரசாங்கம்  படையும் போர்வீரர்களும் நமது தேவன் சேனைகளின் தேவனாக இருக்கிறார் (ஆதி.32:2). அவர் கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதியாகவும் திகழ்கிறார் (யோசுவா 5:14). தேவன்தாமே அதிபதியாக விளங்கி, எகிப்தினின்று விடுதலை பெற்றுவந்த தமது மக்களை வனாந்திரப் பயணத்தில் வழிநடத்தினார். அந்நாட்களில் மோசேயும், பின்னர் யோசுவாவும் தேவனுடைய மக்களை சேனைகளின் அதிபதியாகிய கர்த்தருக்குக் கீழாக வழிநடத்தினர். நியாயாதிபதிகளின் நாட்களில் இஸ்ரவேல் படை அமைக்கப் பட்டது. வேற்றின மக்களோடு போரிடுவதற்கென்றும் இக்கட்டான சூழ்நிலைகளிலும் இஸ்ரவேலில்

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 6. அரசாங்கம்  Read More »

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 5.பண்பாடு 

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 5.பண்பாடு  கல்வி பழங்கால உலகில், உயர்தரமான கல்வி இருந்தது என்பது, தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியிலிருந்து நிரூபணமாகிறது. ஆபிரகாம் காலத்தில், மெசெப்பத்தோமியா நாகரிகத்தில், களிமண்ணால் ஆன எழுத்துப் பட்டைகள் இருந்தன. கணிதம், செயல்முறை வடிவியல், வணிகச் சட்ட ஒழுங்குகள் ஆகியவை பாடங்களாகக் கற்பிக்கப்பட்டன. மோசே எகிப்தியருடைய சகல சாஸ்திரங்களிலும் கற்பிக்கப்பட்டு வாக்கிலும், செய்கையிலும் வல்லவனான் (அப். 7:22) மெசெப்பத்தோமியா, நாகரிக காலத்திலேயே, எகிப்திய நாகரி கமும் இருந்தது. மக்கள் வாசிக்கவும் எழுதவும் அறிந்திருந்தனர். நிலத்தைத்

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 5.பண்பாடு  Read More »

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 4.தொழில்கள் 

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 4.தொழில்கள்  மேய்ப்பர் இஸ்ரவேல் மக்கள் மேய்ப்பர்கள். அவர்கள் கானான் தேசத்தில் குடியேறின பின்பு, சிலர் விவசாயிகள் ஆனார்கள். ஆனாலும் தொடர்ந்து, மேய்ப்பர்களாகவும் இருந்தார்கள். யெகோவாவே-அவர் களின் மேய்ப்பராய் இருந்தார். மேய்ப்பனைப் போல, யெகோவா தம்முடைய மந்தையை போஷிப்பார் (மேய்ப்பார்). ஆட்டுக் குட்டி களைத் தமது புயத்தினால் சேர்த்து, தமது மடியிலே சுமந்து, கறவ லாடுகளை மெதுவாய் நடத்துவார் (ஏசா. 40:11). “கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன்” என்று தாவீது

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 4.தொழில்கள்  Read More »

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 3.அணிகலன்களும் ஆபரணங்களும்

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 3.அணிகலன்களும் ஆபரணங்களும் அ. உடைகள் மக்கள் உடையணிதலில் அதிக வேறுபாடு காணப்படவில்லை. துணி, கம்பளியாலோ, செயற்கை நூலாலோ உண்டாக்கப்படும். தற் காலத்திலே, பஞ்சினாலே செய்யப்படுகிறது. இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்ட உடையில் ஒன்று உள்ளாடை. அது குட்டையாகவும், கையில்லாமலும் இருக்கும். அது முழங்கால் அல்லது கணுக்கால் வரை இருக்கும். வெளி உடை நீளமாகவும், கைவைத்தும் இருக்கும். வேலை செய்வோரின் வெளி உடை குட்டையாகவும், பணக்காரர்கள் உடை நீளமாகவும் இருக்கும். i. இடுப்புக் கச்சை 

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 3.அணிகலன்களும் ஆபரணங்களும் Read More »

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 2.உணவு

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 2.உணவு அ.அப்பம் வேதாகமத்தில் ‘அப்பம்’ என்று வாசிக்கும்போது, இக்காலத்தில் உள்ள ரொட்டியைப் (Bread) போன்று இருக்கும் என்று நாம் நினைக்கக் கூடாது. வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட அப்பம், நாம் சாப்பிடும் சப்பாத்தி அல்லது ரொட்டியைப் போன்றது. தட்டையான வடிவில் செய்யப்படும் ரொட்டி தடியாகவோ மெல்லியதாகவோ இருக்கும். அது ஒலிவ எண்ணெய் அல்லது வெண்ணையால் செய்யப்படும். அப்பத்தைப் பாலாடைக்கட்டி, பழங்கள், காய்கறிகள், பயறு வகைகள் இவை களுடனும், அரிதாக இறைச்சியுடனும் சேர்த்துச் சாப்பிடுவார்கள். பணக்காரர்கள்

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 2.உணவு Read More »