வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 7. யூத சமுதாயம்

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 7. யூத சமுதாயம் அ. மக்கபேயர்கள் மத்தியாஸ் என்னும் பிரதான ஆசாரியனின் மரபுப் பெயரே 'மெக்க பீஸ்' என்பதாகும். அவன் யூத மக்களிடையே மிகவும் புகழ்வாய்ந் தவனாக விளங்கினான். பின்னர், அவன் வழிவந்தோரும் அவனைப் பின்பற்றிய…

Continue Readingவேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 7. யூத சமுதாயம்

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 6. அரசாங்கம் 

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 6. அரசாங்கம்  படையும் போர்வீரர்களும் நமது தேவன் சேனைகளின் தேவனாக இருக்கிறார் (ஆதி.32:2). அவர் கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதியாகவும் திகழ்கிறார் (யோசுவா 5:14). தேவன்தாமே அதிபதியாக விளங்கி, எகிப்தினின்று விடுதலை பெற்றுவந்த தமது மக்களை வனாந்திரப்…

Continue Readingவேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 6. அரசாங்கம் 

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 5.பண்பாடு 

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 5.பண்பாடு  கல்வி பழங்கால உலகில், உயர்தரமான கல்வி இருந்தது என்பது, தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியிலிருந்து நிரூபணமாகிறது. ஆபிரகாம் காலத்தில், மெசெப்பத்தோமியா நாகரிகத்தில், களிமண்ணால் ஆன எழுத்துப் பட்டைகள் இருந்தன. கணிதம், செயல்முறை வடிவியல், வணிகச் சட்ட ஒழுங்குகள்…

Continue Readingவேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 5.பண்பாடு 

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 4.தொழில்கள் 

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 4.தொழில்கள்  மேய்ப்பர் இஸ்ரவேல் மக்கள் மேய்ப்பர்கள். அவர்கள் கானான் தேசத்தில் குடியேறின பின்பு, சிலர் விவசாயிகள் ஆனார்கள். ஆனாலும் தொடர்ந்து, மேய்ப்பர்களாகவும் இருந்தார்கள். யெகோவாவே-அவர் களின் மேய்ப்பராய் இருந்தார். மேய்ப்பனைப் போல, யெகோவா தம்முடைய மந்தையை…

Continue Readingவேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 4.தொழில்கள் 

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 3.அணிகலன்களும் ஆபரணங்களும்

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 3.அணிகலன்களும் ஆபரணங்களும் அ. உடைகள் மக்கள் உடையணிதலில் அதிக வேறுபாடு காணப்படவில்லை. துணி, கம்பளியாலோ, செயற்கை நூலாலோ உண்டாக்கப்படும். தற் காலத்திலே, பஞ்சினாலே செய்யப்படுகிறது. இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்ட உடையில் ஒன்று உள்ளாடை. அது குட்டையாகவும்,…

Continue Readingவேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 3.அணிகலன்களும் ஆபரணங்களும்

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 2.உணவு

வேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 2.உணவு அ.அப்பம் வேதாகமத்தில் 'அப்பம்' என்று வாசிக்கும்போது, இக்காலத்தில் உள்ள ரொட்டியைப் (Bread) போன்று இருக்கும் என்று நாம் நினைக்கக் கூடாது. வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட அப்பம், நாம் சாப்பிடும் சப்பாத்தி அல்லது ரொட்டியைப் போன்றது. தட்டையான…

Continue Readingவேதாகம நாட்டின் வாழ்க்கை முறைகள் 2.உணவு