1யோவா 1:3 விளக்கம் 

1யோவா 1:3 விளக்கம்    1யோவா 1:3. நீங்களும் எங்களோடே ஐக்கியமுள்ளவர்களாகும்படி, நாங்கள் கண்டும் கேட்டும் இருக்கிறதை உங்களுக்கும் அறிவிக்கிறோம்; எங்களுடைய ஐக்கியம் பிதாவோடும் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசுகிறிஸ்துவோடும் இருக்கிறது.   தொடர்பு வசனங்கள்    A யோவான் 17:3, 21; அப்…

Continue Reading1யோவா 1:3 விளக்கம் 

1யோவா 1:4 விளக்கம்

1யோவா 1:4 விளக்கம் 1யோவா 1:4. உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படி இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறோம்.  தொடர்பு வசனங்கள் A யோவான் 15:11;  B ஆபகூக் 3:17-18; யோவான் 16:24; 2 கொரி 1:24; 2 யோவான் 12;  C யோவான் 3:29;…

Continue Reading1யோவா 1:4 விளக்கம்

1யோவா 1:1-2 விளக்கம்

1யோவா 1:1-2 விளக்கம்   1யோவா 1:1. ஆதிமுதல் இருந்ததும், நாங்கள் கேட்டதும், எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும், நாங்கள் நோக்கிப்பார்த்ததும், எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதுமாயிருக்கிற ஜீவவார்த்தையைக்குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம்.  1யோவா 1:2. அந்த ஜீவன் வெளிப்பட்டது; பிதாவினிடத்தி-ருந்ததும், எங்களுக்கு வெளிப்பட்டதுமான நித்தியமாயிருக்கிற…

Continue Reading1யோவா 1:1-2 விளக்கம்

1 யோவான் முன்னுரை

1 யோவான் முன்னுரை இந்த நிருபத்தின் ஆசிரியர் அப்போஸ்தலர் யோவான். அப்போஸ்தலர் யோவான் ஒரு சுவிசேஷமும் எழுதியிருக்கிறார். சுவிசேஷத்திலுள்ள சத்தியமும், அவருடைய நிருபங்களிலுள்ள சத்தியமும் ஒன்றுபோலுள்ளது.  இந்த நிருபத்தை வேதபண்டிதர்கள் பொதுவான நிருபம் என்று சொல்லுகிறார்கள்.  யோவான்  இந்த நிருபத்தை ஒரு…

Continue Reading1 யோவான் முன்னுரை