அகாலப்பிறவி – ABNORMALLY BORN

அகாலப்பிறவி - ABNORMALLY BORN   புதிய ஏற்பாட்டில் "அகாலப்பிறவி" என்பதற்கான கிரேக்க வார்த்தை ektrooma - 1626 என்பதாகும். தாயின் கர்ப்பத்தில் பூரண வளர்ச்சியடையாமல் பிறக்கும் குழந்தை அகாலப்பிறவி என அழைக்கப்படுகிறது. பவுல் தன்னை மிகவும் தாழ்த்தி, “கர்த்தர் அகாலப்பிறவி…

Continue Readingஅகாலப்பிறவி – ABNORMALLY BORN

அகாயுக்கு ACHAICUS

  அகாயுக்கு ACHAICUS   "அகாயுக்கு" என்னும் கிரேக்கப் பெயருக்கு  - Achaikos - “அகாயா ஊரைச் சேர்ந்தவர்" "belonging to Achaia" என்று பொருள். இவர் கொரிந்துவிலிருந்த ஒரு கிறிஸ்தவர். அப்போஸ்தலர் பவுல் எபேசுவில் இருந்தபோது இவரும், ஸ்தேவான், பொர்த்துனாத்து,…

Continue Readingஅகாயுக்கு ACHAICUS

அகாயா – ACHAIA

அகாயா – ACHAIA "அகாயா” என்னும் பெயர் கிரேக்க மொழியில் - Axaia Achaia - 882 என்று அழைக்கப்படுகிறது. ரோமாபுரியாரின் ஆட்சிக்காலத்தில் கிரேக்க தேசம் முழுவதும் அகாயா என்று அழைக்கப்பட்டது. ஆயினும் இதில் தெசலி (Thessaly) சேர்க்கப்படவில்லை. ரோமாபுரியார் கி.மு…

Continue Readingஅகாயா – ACHAIA

அகாபே அன்பு

அகாபே அன்பு AGAPAO LOVE   அன்பு இருவகைப்படும். அவையாவன: 1. அகாபே அன்பு இது தெய்வீக அன்பு இது பரிபூரணமானது. 2. பிலேயோ அன்பு இதை சகோதரசிநேகம் என அமைக்கலாம்   இயேசு கிறிஸ்து சீமோன் பேதுருவிடம் இவ்விரண்டு விதமான…

Continue Readingஅகாபே அன்பு

இருதயம் – HEART

இருதயம் - HEART இது உள்ளான மனுஷன் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. மனுஷனுடைய சிந்தனைகள், உணர்வுகள், முடிவுகள் ஆகியவை அவனுடைய இருதயத்திலிருந்தே புறப்பட்டு வருகிறது. மனுஷனுடைய ஆள்தத்துவத்தைப் பற்றி வேதாகமத்தில் குறிப்பிடும்போது அவனுடைய இருதயத்தைப் பற்றியே பிரதானமாக குறிப்பிடப்படுகிறது. மனுஷனுடைய உணர்வுகளெல்லாம் அவனுடைய…

Continue Readingஇருதயம் – HEART

நித்திய பாதுகாப்பு

நித்திய பாதுகாப்பு1. ஒரு நபர் இரட்சிப்புக்காக உண்மையிலே இயேசுக்கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை வைக்கும்போது, அந்நபர் அதன் பின்னர் வாழ்நாள்முழுதும் இரட்சிக்கப்பட்டவராகவே இருக்கிறார். அவர் ஒருபோதும் தனது இரட்சிப்பை இழந்து போவது இல்லை.2.நமது நிலை குறித்த முறைமை: (ரோமர் 8:38-39)நாம் கிறிஸ்துவுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளோம் (Aறிஸ்துவுக்குள்…

Continue Readingநித்திய பாதுகாப்பு