தமிழ் வேதாகமம் வரலாறு History of the Tamil Bible with pdf

  தமிழில் பரிசுத்த வேதாகமம் பிறந்த வரலாறு   இந்தியாவில் இலக்கிய வரலாற்றில் தமிழ் மொழிக்கு இரண்டு தனிச்சிறப்பும் மேன்மையும் உண்டு. அதில் ஒன்று இந்திய மொழிகளிலேயே தமிழ் மொழியில் தான் முதன் முதலில் புத்தகம் அச்சிடப்பட்டது. இது தமிழுக்கு ஒரு…

Continue Readingதமிழ் வேதாகமம் வரலாறு History of the Tamil Bible with pdf

பழைய ஏற்பாட்டின் வரலாறு History of the Old Testament with pdf

    பழைய ஏற்பாட்டின் வரலாறு சுருக்க வர்ணனை பரிசுத்த வேதாகமத்தில் உள்ள பழைய ஏற்பாடு கடவுள் யார் என்பதை தெளிவாக விளக்குகிறது. மனிதகுலம் கடவுளுடன் ஐக்கிய படுவதற்கான அனைத்து வழிமுறைகளையும் போதிக்கிறது. கடவுளின் வல்லமை, அன்பு, கிருபை, பொருமை, கனிவு,…

Continue Readingபழைய ஏற்பாட்டின் வரலாறு History of the Old Testament with pdf

பழைய ஏற்பாடு வரலாறு – கால பகுப்புகள் Old Testament History – Term Categories with pdf

    பழைய ஏற்பாடு வரலாறு - கால பகுப்புகள் 1. படைப்பு :- எல்லாவற்றின் ஆரம்பம் (கி.மு.4000+ முதல் கி.மு.2165 வரை) வேதப்பகுதி: ஆத்தியாகமம் 1 முதல் 11 வரை (ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளின் சம்பவங்களை இந்த வேதப்பகுதி உள்ளடக்கியுள்ளது)…

Continue Readingபழைய ஏற்பாடு வரலாறு – கால பகுப்புகள் Old Testament History – Term Categories with pdf