ஆராதனை

ஆராதனை நாம் பயத்தோடும் பக்தியோடும் ஆராதனை செய்யும்படி கிருபையைப் பற்றிக்கொள்ளக்கடவோம் (எபி 12:28) கருப்பொருள் : வேதத்தில் ஆராதனை தலைப்பு : ஆராதனை ஆதார வசனம் : எபி 12:28 துணை வசனம்: உபா 6:16; நியா 1:16; 1சாமு 7:3…

Continue Readingஆராதனை

எஸ்றா மற்றும் நெகேமியா: ஆய்வு 

எஸ்றா மற்றும் நெகேமியா: ஆய்வு  சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்புதல் வாசிக்க வேண்டிய அதிகாரங்கள்: எஸ்றா 1, 3-10; நெகேமியா 1-8, 13. தலைப்பு எஸ்றா என்ற புத்தகம், பாபிலோனிய சிறையிருப்பிலிருந்து இஸ்ரவேல் மக்களை இரண்டாம் முறை வழிநடத்தி வந்த ஆசாரியரின் பெயரால் வழங்கப்படுகிறது.…

Continue Readingஎஸ்றா மற்றும் நெகேமியா: ஆய்வு 

1 மற்றும் 2 நாளாகமங்கள்: ஆய்வு

1 மற்றும் 2 நாளாகமங்கள்: ஆய்வு சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்புவதற்கு ஆயத்தம் வாசிக்க வேண்டிய அதிகாரங்கள்: 1 நாளாகமம் 13, 15, 17, 21-24, 28, 29; 2நாளாகமம் 3, 6, 9, 11, 23, 24, 29, 32, 35, 36.…

Continue Reading1 மற்றும் 2 நாளாகமங்கள்: ஆய்வு

2 இராஜாக்கள் ஆய்வு

2 இராஜாக்கள் ஆய்வு 2 இராஜாக்கள்: ராஜ்யத்தின் கடைசி நாட்கள் வாசிக்க வேண்டிய அதிகாரங்கள்: 2-25. தலைப்பு 1 மற்றும் 2 இராஜாக்கள் என்ற புத்தகங்கள் தொடக்கத்தில் ஒரே புத்தக மாக, 1 இராஜாக்கள் புத்தகத்தின் தொடக்க வார்த்தையைப் பின்பற்றிப் பெயரிடப்பட்டதாக…

Continue Reading2 இராஜாக்கள் ஆய்வு

1 இராஜாக்கள்: ஆய்வு

1 இராஜாக்கள்: ஆய்வு இஸ்ரவேல் சாம்ராஜ்யத்தின் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் வாசிக்க வேண்டிய அதிகாரங்கள்: 1-19, 21, 22. தலைப்பு தொடக்கத்தில் 1 மற்றும் 2 சாமுவேல் புத்தகங்கள் போன்றே 1 மற்றும் 2 இராஜாக்கள் புத்தகங்களும் ஒரே புத்தகமாகவே இருந்தன. 1 மற்றும் 2 சாமுவேல் புத்தகங்கள் "1 இராஜாக்கள்," என்றும் 1 மற்றும் 2 இராஜாக்கள் புத்தகங்கள் “2 இராஜாக்கள்” என்றும் அறியப்பட்டிருந்தன. நாம் தற்போது கொண்டிருக்கின்ற 1 மற்றும் 2 இராஜாக்கள் புத்தகங்கள், எபிரெய மொழியில் 1 இராஜாக்கள் 1:1ல்…

Continue Reading1 இராஜாக்கள்: ஆய்வு

2 சாமுவேல்: ஆய்வு

2 சாமுவேல்: ஆய்வு தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற மனிதர் வாசிக்க வேண்டிய அதிகாரங்கள்: 1-7, 9-20, 23, 24, தலைப்பு 2 சாமுவேல் என்ற இப்புத்தகத்தில் சாமுவேல் காணப்படாத போதி லும், தொடக்கத்தில் 1 மற்றும் 2 சாமுவேல் புத்தகங்கள் ஒரே…

Continue Reading2 சாமுவேல்: ஆய்வு