ஆதியாகமம் புத்தகத்தின் அறிமுகம்

ஆதியாகமம் புத்தகத்தின் அறிமுகம் (The Book of Genesis Introduction ) தலைப்பு நாம் இந்த பதிவில் ஆதியாகமம் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் , எழுதப்பட்ட காலம் , வரலாறு , பொருளடக்கம் , தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி போன்ற பல தகவல்களை அறிந்து கொள்ள…

Continue Readingஆதியாகமம் புத்தகத்தின் அறிமுகம்

ஆதியாகமம் – Genesis Outline

ஆதியாகமம் விரிவான குறிப்புகள் Genesis Outline உலகத்தின் தொடக்க கால வரலாறு (ஆதியாகமம் 1:1-11:32) சிருஷ்டிப்பின் துவக்கமும், நிறைவும் (1:1-2:3) "தேவன் வானத்தையும், பூமியையும் சிருஷ்டித்தார்" (1:1, 2) நாள் 1: வெளிச்சம் உண்டாக்கப்பட்டு இருளிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டது (1:3-5) நாள் 2:…

Continue Readingஆதியாகமம் – Genesis Outline