4 . ஏன் ஜெபிக்க வேண்டும்

 4 . ஏன் ஜெபிக்க வேண்டும் Table Of Contents Your browser does not support HTML5 audio. Please update your browser to view this media content.1. நாம் எல்லாப் பக்தியோடும் நல்லொழுக்கத்தோடும் கலகமில்லாமல் அமைதலுள்ள…

Continue Reading4 . ஏன் ஜெபிக்க வேண்டும்

3 . எவ்விதம் ஜெபிக்கவேண்டும்?

  3 . எவ்விதம் ஜெபிக்கவேண்டும்? Table Of Contents 1. சோர்ந்துபோகாமல் ஜெபிக்கவேண்டும்.ஜெபம் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் மிகவும் பிரதான மென்பதைப் பிசாசும் அறிந்துகொண்டபடியால், தேவ னுடைய பிள்ளைகள் எந்த ஒரு காரியத்துக்காகவாவது.சில நாட்கள் ஜெபித்து, அதற்கு உடன் பதில் கிடைக்காமலிருக்கும்போது அவன்…

Continue Reading3 . எவ்விதம் ஜெபிக்கவேண்டும்?

2 . ஜெபத்தின் வளர்ச்சி

 2 . ஜெபத்தின் வளர்ச்சி 1. பாவியின் ஜெபம் Table Of Contents 'பாவிகளுக்குத் தேவன் செவி கொடுக்கிறதில்லை' என்று யோவா. 9:31-ல் பார்க்கிறோம். ஒருவன் பாவத்தில் நிலைத்திருந்து அதற்காக மனஸ்தாபமற்று வனாக இருந்தால் அவன் ஜெபத்தைத் தேவன் அங்கி கரிப்பதில்லை. கிரியைகளினால்…

Continue Reading2 . ஜெபத்தின் வளர்ச்சி

1. ஜெபந்தின் உள்ளடக்கம்

 1. ஜெபந்தின் உள்ளடக்கம் Table Of Contents ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் ஜெபம் மிக முக்கிய மானது. சில பரிசுத்தவான்கள் ஜெபத்தை, மனுஷன் ஜீவிப்பதற்கு இன்றியமையாத சுவாசத்திற்கு (Breathing) ஒப்பிட்டுப் பேசியிருக்கிறார்கள். ஆகை யால்தான் இடைவிடாது ஜெபிக்கவேண்டும் என்று (தெச. 5:17-ல் பார்க்கிறோம்.…

Continue Reading1. ஜெபந்தின் உள்ளடக்கம்

அந்தரங்கத்தில் உன் பிதாவை நோக்கி

அந்தரங்கத்தில் உன் பிதாவை நோக்கி என்னைக் கேளும் அப்பொழுது ஜாதிகளை உமக்குச் சுதந்தரமாகவும் பூமியின் எல்லைகளை உமக்குச் சொந்தமாகவும் கொடுப்பேள்" சங், 2:8விசுவாசிகளுக்கு பவுல் அப்போஸ்தலன் கொடுக்கும் பிரதானமான புத்திமதி என்ன வெனில் எல்லா மனுஷருக்காகவும் விண்ணப்பங் களையும் ஜெபங்களையும் வேண்டுதல்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும்…

Continue Readingஅந்தரங்கத்தில் உன் பிதாவை நோக்கி

ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்காகவும் ஜெபிப்போம் PRAY FOR EVERY BELIEVERS…

    ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்காகவும் ஜெபிப்போம் PRAY FOR EVERY BELIEVERS...   1. ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்காக ஜெபிப்போம் - எபேசியர் 3 :19   2. ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் ஆவிக்குரிய சகல நிறைவான வளர்ச்சியைப் பெற்றிட ஜெபிப்போம் - எபேசியர்…

Continue Readingஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்காகவும் ஜெபிப்போம் PRAY FOR EVERY BELIEVERS…