வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:11-20 விளக்கம்

  வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:11-20 விளக்கம் சகரியா பூனன் Table Of Contents வசனம் – 11 : அது : நான் அல்பாவும் ஓமெகாவும், முந்தினவரும் பிந்தினவருமாயிருக்கிறேன். நீ […]

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் – 1:1-10 விளக்கம்

  வெளிப்படுத்தின விசேஷம் – 1:1-10 விளக்கம் சகரியா பூனன் Table Of Contents வெளிப்படுத்தின விசேஷம் – 1:1, 2, 3 “ சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்கவேண்டியவைகளைத் தம்முடைய ஊழியக்காரருக்குக் […]