பிரசங்க குறிப்புகள் 621-630

621. ஆசரிப்புக்கூடாரத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற 8 பெயர்கள் 1. ஆராதனை செய்யும் ஆசரிப்புக் கூடாரம் (யாத் 27:21; யாத் 28:43; யாத் 29:4,1011) 2. ஆசரிப்புக் கூடாரமாகிய வாசஸ்தலம்…

பிரசங்க குறிப்புகள் 611-620

611. ஊரீம், தும்மீம் ஆகியவற்றைப்பற்றி 9 குறிப்புகள் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் ஊரீம், தும்மீம் ஆகியவற்றைப்பற்றி ஒரு சில செய்திகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதன் விவரம் வருமாறு : 1.…

பிரசங்க குறிப்புகள் 601-610

601. பரிசுத்த வேதாகமத்தில் அந்நிய தேவர்களைப்பற்றியும், அவர்களை ஆராதிக்கிறவர்களைப்பற்றியும் 8 செய்திகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 1. அந்நிய தேவர்களை ஆராதிக்கக்கூடாது. (யாத் 20:3) 2. அந்நிய தேவர்களை உருவாக்குதல்.…
1 2 3 177
open book on white surface

மலை பிரசங்கம்

மத்தேயு 5,6,7 அதிகாரங்களின் விளக்கங்களை தெளிவாக இங்கே படிக்கலாம்.

சங்கீதம் விளக்கம்

Get the newsletter!

Thanks for subscribed!

Processing...

Phone

+918610152478

Address

WMM Immanuel Christian Church, Veppamkuppam Village, Vellore District, Tamilnadu, India. Pin: 632107.