பிரசங்க குறிப்புகள் 561-570

561. இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தருக்கு காணிக்கையாக கொடுத்த 18 பொருட்கள் 1. அஸ்தகடகங்கள் 2. காதணிகள் 3. மோதிரங்கள் 4. ஆரங்கள் 5. சகலவித பொன்னாபரணங்கள் 6. இளநீலநூல் (யாத் […]

பிரசங்க குறிப்புகள் 551-560

551. பிரமாணத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள 14 மாற்று பெயர்கள் 1. ஒரு நியாயப்பிரமாணம் “ஹ ப்ஹஜ்” (உபா 33:2-4; சங் 78:5) 2. நியாயப்பிரமாணம் “ற்ட்ங் ப்ஹஜ்” (யோசு 1:7-8; யோசு […]

பிரசங்க குறிப்புகள் 541-550

541. ஞாயிற்றுக்கிழமையை பரிசுத்த நாளாக அனுசரிப்பதற்கான 24 காரணங்கள் 1. மோசேயின் பிரமாணத்திலுள்ள ஓய்வுநாட்கள் ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது. 2. ஒரு குறிப்பிட்ட நாளை ஓய்வுநாளாக ஆசரிக்க வேண்டுமென்று புதிய பிரமாணம் […]

பிரசங்க குறிப்புகள் 531-540

531. நம்பிக்கையாயிருப்பேன் செப்பனியா 3:12 1. அவர் இரட்சிப்பில் நான் நம்பிக்கையாயிருப்பேன் ஏசாயா 12:2 2. அவர் வல்லமையில் நான் நம்பிக்கையாயிருப்பேன் சங்கீதம் 27:3 3. அவர் நாமத்தின் மேல் […]

பிரசங்க குறிப்புகள் 521-530

521. எகிப்தில் தேவன் அனுப்பிய 10 வாதைகளின் பின்னணி எகிப்து தேசத்தில் தேவன் பத்து வாதைகளை அனுப்புகிறார். இந்த வாதைகள் அனைத்தும், எகிப்தியரின் தெய்வங்கள்மீது நியாயத்தீர்ப்பாக அனுப்பப்பட்டவையாகும் (ஏசா 37:6-13). […]