எசேக்கியேல் விளக்கம்

எசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 4

எசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 4 131-16 நாடக நடிகர்கள் எரேமியா எசேக்கியேல் ஆகிய தீர்க்கதரிசிகள் வாழ்ந்த காலகட்டம் பொய்…

எசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 3

எசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 3 10:1-22 கேருபீன்கள் கேருபீன்களைப் பற்றிய தெளிவான குறிப்புகளை எசே 1: 5 -…

எசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 2

எசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 2 4:4-8 எசேக்கியேல் குறிப்பிடும் நாட்கள் எசேக்கியேல் இஸ்ரவேலின் அக்கிரம வருடங்களை நினைவூட்டும்படி 390…

எசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 1

எசேக்கியேல் புத்தகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் 1 1:1-2 சிறையிருந்த யோயாக்கீன் யோயாக்கீன், யோயாக்கீம் அரசரின் மகனாவார். தேவனுக்குக் கீழ்ப்படியாமலும் தேல…

எசேக்கியேல் அறிமுகம்

எசேக்கியேல் அறிமுகம் ஆசிரியா : எசேக்கியேல் காலம் : சுமார் கி.மு. 542 - 520 ( 535 -…

Free Android App

Offring Donation

உங்கள் உதாரத்துவமான காணிக்கை மற்றும் நன்கொடை கொடுத்து தாங்குங்கள்..........

Contact