in the beginning ஆதி, ஆதியிலே

in the beginning ஆதி, ஆதியிலே "ஆதி", “ஆதியிலே” தொடர்பு வசனங்கள் ஆதி 1:1 சங் 33:6, 9; 102:25; ஏசாயா 42:5; 45:18; யோவான் 1:2-3; எபிரேயர் 1:2; வெளி 4:11 . ஆதி 1:1 ஆதி அல்லது ஆதியிலே…

Continue Readingin the beginning ஆதி, ஆதியிலே