மனுஷிகத்தின் இரகசியம் – ஆத்துமா

மனுஷிகத்தின் இரகசியம் மனுஷிகத்தின் இரகசியத்தில் இதில் ஆத்துமா குறித்து அறிந்து கொள்ளலாம். 1தெச 5:23 இன் படி இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையில் ஒரு மனிதன் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானால் அவனுடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரம் குற்றம் அற்றதாக இருக்க வேண்டும். குற்றமற்றதாக என்றால் பாவம் இல்லாததாக இருக்கவேண்டும். மனிதன் என்பவன் யார்? சகலவற்றையும் படைத்த தேவன் அவைகள் எல்லாவற்றையும் வார்த்தையை கொண்டு படைத்தார். ஆனால் மனிதனைப் படைப்பதற்கு முன்பதாக பூமியை நனைக்க மூடுபனி வர வைத்தார். இந்த மூடுபனி […]

மனுஷிகத்தின் இரகசியம் – ஆத்துமா Read More »