ஆலயக் கட்டிட வேலை ஆரம்ப நிகழ்ச்சி

ஆலயக் கட்டிட வேலை ஆரம்ப நிகழ்ச்சி ஆலய கட்டிட வேலை ஆரம்ப ஆராதனைக்கு ஆயத்தம்: இந்த ஆராதனை பொதுவாக ஞாயிறு காலை ஆராதனை முடிவிலே நடத்தினால் சபையார் யாவரும் கலந்துகொள்ள வசதியாக இருக்கும். ஆனாலும், அவசியத்தினிமித்தம் எந்த நாளிலும் வைத்துக்கொள்ளலாம். சபையாரெல்லாரையும்…

Continue Readingஆலயக் கட்டிட வேலை ஆரம்ப நிகழ்ச்சி