மனுஷிகத்தின் இரகசியம் : II. ஆவி

மனுஷிகத்தின் இரகசியம் : II. ஆவி மனுஷனுடைய ஆவி குறித்து இன்று ஆராயுவோம் …. உங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் முழுவதும், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதாயிருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. 1தெசலோனிக்கேயர் 5:23 ஆவியின் தன்மைகள் மனுஷனுடைய ஆவியில் பணிவு இருக்க…

Continue Readingமனுஷிகத்தின் இரகசியம் : II. ஆவி