சங்கீதம் அறிமுகம் 2 pdf

பொருளடக்கம் புத்தகத்தின் பெயர்:- எண் அமைப்பு:- சங்கீத புத்தகத்தில் இல்லாத சில சங்கீதங்கள்:- சங்கீத புத்தகத்தின் பகுதிகள்:- I). இருவகையாக பிரிக்கும் முறை:- II). முப்பகுதி பிரிவு முறை:- A). தேவனுடைய பெயர்களை அடிப்படையாக கொண்ட மூன்று பிரிவுகள்:- 1). யாவே…

Continue Readingசங்கீதம் அறிமுகம் 2 pdf