வளரும் திருச்சபை Growing Church

வளரும் திருச்சபை Growing Church Pr.L.Joseph சபைகள் சமாதானம் பெற்று, பக்திவிருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பயத்தோடும், பரிசுத்தஆவியின் ஆறுதயோடும் நடந்து பெருகின (அப் 3:93) இயேசுகிறிஸ்துவை மாதிரியாகக் கொண்ட சபை வளரும்: (எபி 3:1) தேவன் கொடுத்ததைப் பெருக்கும் திருச்சபை வளரும் (மத 25:1901) தேவனிடம் வாங்கியதைப் பயன்படுத்தும் சனப வளரும் (வெளி 39) தேவனிடம் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் சபை வளகும்! (பிலி 3:22} ஊழியத்தில் உண்மையுள்ள சபை வளரும்! (1திமோ 8:12) உபதேசத்தில் தடுமாறசமலிருக்கிற […]

வளரும் திருச்சபை Growing Church Read More »