வளரும் திருச்சபை Growing Church

வளரும் திருச்சபை Growing Church Pr.L.Joseph சபைகள் சமாதானம் பெற்று, பக்திவிருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பயத்தோடும், பரிசுத்தஆவியின் ஆறுதயோடும் நடந்து பெருகின (அப் 3:93) இயேசுகிறிஸ்துவை மாதிரியாகக் கொண்ட சபை வளரும்: (எபி 3:1) தேவன் கொடுத்ததைப் பெருக்கும் திருச்சபை வளரும்…

Continue Readingவளரும் திருச்சபை Growing Church