சபை வளர்ச்சியில் ஊழியரின் பங்கு

சபை வளர்ச்சியில் ஊழியரின் பங்கு ஊழியர்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இந்த தலைப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்தும்படிக்கு, அவரையே நாங்கள் அறிவித்து, எந்த மனுஷனுக்கும் […]