தெய்வீகத்தின் இரகசியங்கள் Secrets of Divinity

தெய்வீகத்தின் இரகசியங்கள் தெய்வீகம் என்றால் என்ன? தெய்வீகம் என்பது தேவனுடைய ஆள்த்துவம் (குணாதிசயம் , தன்மைகள் , செயல்பாடுகள் [ஆக்கல் , காத்தல் , அழித்தல் ]) ஆகும். தேவன் ஒருவரா மூவரா? தேவன் ஒருவரே. இந்த சத்தியத்தை ஒரு மனிதனுக்கு…

Continue Readingதெய்வீகத்தின் இரகசியங்கள் Secrets of Divinity