மனுஷிகத்தின் இரகசியம் – ஆத்துமா

மனுஷிகத்தின் இரகசியம் மனுஷிகத்தின் இரகசியத்தில் இதில் ஆத்துமா குறித்து அறிந்து கொள்ளலாம். 1தெச 5:23 இன் படி இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையில் ஒரு மனிதன் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானால் அவனுடைய ஆவி […]